تاریخچه، قیمت و نفرین آن + عکس – کجارو

دکتر محمد جواد مشکور در کتاب جغرافیای تاریخی ایران باستان در باب هنر سکاها در گنجینههای که در زیویه به دست آمده مینویسد: «قطعاتی از تابوت مسی که همراه این گنجینه بود نشان میدهد که این محل آرامگاه پادشاهی بوده و اشیاء زیرزمینی مانند سینه بند و غلاف مرصع شمشیری و بعضی زیورآلات زنانه و طلاآلات فراوان و سلاحهایی از طلا و نقره و سپرهای نقره و سنجاقهای طلا در آن آرامگاه بدست آمده. با پیدایش اسلام و گسترش آن در ایران دیگر آن محدوده و محروسه کهن دورهی ساسانیان درهم ریخت و مردم در هر شهری زندگی میکردند، آن را وطن و زادگاه خویش میدانستند و بیشتر نسبت افراد به تبار و یا به شهری که در آنزاده بودند داده میشد.

را به قرن هشتم و هفتم پیش از میلاد یا حتی دورانهای اخیرتر نسبت میدهد و مینویسد که این چیزها را برای سکاها و کیمریها ساختهاند. «سکون خا» نامی را دستگیر کردم… در کشتیها گذشتم، به سکاها رسیدم و قسمتی را دستگیر کردم. بعضی تصور میکنند که آشور، چون دید که از طرف کیمریها و مادیها عرصه بر او تنگ شده، سکاها را به یاری طلبید ولی باید حقیقت امر چنین باشد که آمدن سکاها به آسیای غربی دنباله همان نهضت آریایی بوده که از قرون پیش شروع شده بود و آریایان گروه گروه، دسته دسته به ایران و آسیای غربی وارد میشدند.

در کشور کنگو در آفریقا شهر مهمی با نام ساکی وجود دارد که باید از نام قوم سکا گرفته شده باشد چرا که قبلاً نیز گفتیم این قوم (سکاها) به آفریقا هم یورش بردهاند تا آنجا که پادشاه مصر را وادار به دادن باج کردند. پسامتیک پادشاه مصر که فاتحانه وارد شام شده بود، همینکه خبر تاخت وتاز سکاها را شنید، به عجله عقب نشست و بعد هدایایی برای سردار سکاها فرستاد و او را از ورود به مصر منصرف کرد.

سازمان رفع بلایاى ملل متحد (United Nations Disaster Relief Organization) در سال ۱۹۸۵ پدیده هاى فیزیکى و شیمیایى مختلف غیرعادى را که قبل از آتشفشان رخ مى دهد، طبقه بندى کرد (جدول ۱). نامبرده مى افزاید، پشتو از اّن گویش هاى ساکه بوده که پیش از مهاجرتش به جنوب، در یک ساحه با زبان هاى پامیرى حرف زده میشد. عاقبت هووخشتره پادشاه آنها را با تمام سران سپاه سکایی مهمان کرده و همه آنها را در حل مستی بکشت. آنان پاسخ دادند که این همه راه آمدهاند و اگر در این جنگ کارآیی نداشتند، فرهاد میتواند در جای دیگر از وجود آنها استفاده کند.

پس از این واقعه پادشاه ماد با سکاها جنگید و چون آنها سرکردهای نداشتند، شکست خوردند و پس از ۲۸ سال مجبور به خروج از کشور ماد شدند. در نزدیکی دریاچه ارومیه با سکاها مصاف داد و شکست خورد و مجبور گردید شرایط سنگین آنان را بپذیرد. وادیهای فراخ دشت ارچی ، خوجه غار، جلگه خان آباد و تالقان و رودی بنگی قسمتی از کوه را احاطه کرده است . هرودت گوید آنان کیمریها را تعقیب کرده و از این جهت به آسیای غربی درآمدند.

از این جهت و نیز بسبب اینکه در آشور غنایم کافی نیافته بودند، بنای تاخت و تاز را در همه صفحالت شمال غربی و غرب و شرق ایران، آشور، وان، کاپادوکیه گذاشته و کشوری را بعد از دیگری غارت و خراب کرده پیش رفتند تا به سواحل دریای مغرب (مدیترانه) رسیدند در این نواحی، هرچه مییافتند غارت و آبادیها را ویران و مردم را نابود میکردند، فقط مردمانی سالم ماندند که به قلعهها پناه بردند. با آنکه بیشتر مفرغهای لُرستان شاید در قرن ماد ساخته شده باشد باز انواع بسیار آن اشیاء و خصوصیات آنها چنان است که بازشناختن «مفرغ لُرستان» از مفرغهای یافته شده در لُرستان یا حتی از «مفرغهای کهن ایران» کاری است دشوار به همین جهت «سالنامه مفصل» گدار که در آن همه مفرغهای یافته شده در لُرستان ثبت شده است شاید بخشی از «شرح مختصر» گیرشمن را در بر گرفته باشد، مگر آنکه بگوییم شرح اخیر تنها مربوط است به مفرغهای سکاها امکانات دیگری هم وجود دارد اما تا وقتی که یک تن به آنجا نرود و این موضوع را در محل درست بررسی نکند نمیتوان داوری کرد.

پژوهش در تاریخ کشورهای اروپایی مجال دیگری میطلبد چرا که در بررسیهای که توسط تنی چند از پژوهندگان و قومشناسان صورت گرفته ریشه برخی از اقوام اروپایی همانند بلغارستانیها ازنژاد همین سکاها هستند. در بیشتر کشورهای اروپایی و به ویژه مللی که ازنژاد آریایی هستند با این نام (ساکی) برخورد داریم. در اروپا هرکدام از گروههای عمده سکایی دورهای ویژه از عظمت و شکوه داشتند. از این نمونهها هم در آسیا و هم در اروپا و حتی در آفریقا نیز بسیار دیده میشود. بنا به نوشتههای هردوت تاخت و تاز آنها در ایران ۲۸ سال به طول انجامید و در این مدت سکاها سروران تمام ملل آسیا بودند و از آنها باج میگرفتند.

باری تاخت و تاز در ماد و آسیای صغیر سالها طول کشید از تورات به خوبی معلوم میشود که چه رعب و وحشتی از سکاها، تاخت و تاز و کشتار و غارت آنها، در دلهای مردم آن روزگار افتاده بود. چون اردوان دوم جانشین فرهاد شد، سکاها به فتح خود و قتل و غارت پارت اکتفا کرده و به مرز و بومشان بازگشتند. سکاها از بیاعتنایی آنان آزرده خاطر شدند و به حدود پارت تجاوز کردند تا به غارت بپردازند. داریوش در کتبیه بیستون (ستون ۵، بند ۴) درباره حمله به سکاها مینویسد: «با لشکرم به ممملکت سکاها رفتم.

این نوشته بر تخته سنگی بزرگ در دره ی کوچکی از کوه معروف به بیستون (بغستان) از طرف “داریوش” کنده شده است، و در زیر نبشته ها صورت داریوش است که پای خود را بر زبر مردی که بر زمین به پشت درافتاده است نهاده و کمان در دست دارد و پیشروی او نه نفر از طاغیان بریسمان بسته با جامه های گوناگون دیده می شوند و بر بالای صفه پیکر “فَرَوَهَرْ” نمودار است و پشت سر داریوش دو تن از بزرگان ایستاده اند.

موقعیت کوه بیستون را به همراه آدرس و نظرات کاربران در نقشه نشان ببینید. هدف این افسانه این است که مجسمه ها را از شکل اجسام مورد پرستش خارج کند. نگارنده امیدوار است روزی بتوانند به استناد نوشتهها و تحقیقات جامع در تاریخ ملل اروپایی به نتایج مهمی دست پیدا کند. در رد این روایت گفته شده است که کوه نور، جواهر کمارزشی نبود که شاه محمد با سهلانگاری در دستارش پنهان کند و نادر شاه بتواند آن را بدزدد.محمد کاظم مروی، مورخ ایرانی بر این موضوع صحه میگذارد که این سنگ گرانبها در دوره فرمانورانی شاه محمد، زینتبخش نفیسترین مبلمان ساختهشده تا آن زمان بود که تخت طاووس شاه جهان نام داشت.

انجمن بینالمللی آتشفشانشناسان نیز لقب خطرناکترین آتشفشان جهان را به آن دادهاند. علاوه بر لُرستان که سکاهای آن نام ساکی برخود گرفتهاند برخی اقوام سکایی که در دیگر نقاط جهان زندگی میکنند نام ساکی دارند. سرانجام به طایفه و اقوام ایرانی پیوستند. در زمان شکوهمند هخامنشیان، طوایفی از اقوام ماد، ایلامی، کاسی، هیرکانیها، عربها، هندیها و بلخبها میزیستهاند و به نوشته هردوت زیر عنوان «وصف لشکریان بومی» با سپاه شاهی نیز با لباس و سلاح ویژه خود به کشور گشایی میرفتند. علاوه بر موارد ذکر شده دلایل متعدد دیگری از جمله هنر فلزکاری و ساخت مفرغ و نیز بر ارتباط بین سکاها با مردمان زاگرس و به ویژه لُرستان وجود دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود.

در دامنه دو کوه بلند، دو آبادی بود که یکی «بالاکوه» و دیگری «پایین کوه» نام داشت؛ چشمه ای پر آب و خنک از دل کوه می جوشید و از آبادی بالاکوه می گذشت و به آبادی پایین کوه می رسید. مهمترین رودهای دامنه جنوبی البرز، رودهای «کرج» و «جاجرود» میباشند. اما بر خلاف نواحی شمالی ، نواحی جنوبی تقریبا خشک هستند . ۴. پانزده سال از ایجاد یک مکتب در پامیر میگذرد، اما بنابر مشکلات زیاد تا کنون هیچ کسی از آن فارغ نشده است.

اخیرا احساس غم می کنم، اما به گمانم به خاطر این هوای گرفته ای است که تجربه می کنیم. به طور کلی جنگل های شمال به صورت طولی از حوزۀ 1 در آستارا تا حوزۀ 103 در گرگان به 12 واحد بزرگ تقسیم می شود. با باز کردن کپسول سوراخ خروجی گاز به طور اتوماتیک بسته می شود که باعث می شود نگران نشتی نباشید. بدون تردید آن پدیده جذاب و دوست داشتنی که همه ما در میل و گرایش به آن مشترک هستیم ، کوه وکوهنوردی است که قدمت و سابقه آن در کشور ایران به بیش از یک قرن می رسد .

دیدگاهتان را بنویسید