خبر به ارباب بالاکوه رسید

از دراز مدت این عوامل صحت و حیات انسان و سایر زنده جانها را در روی زمین تهدید می کنند. در گزارش اوبرلندر (1988)، آب هامون قابل شُرب دانسته شده ولي فيشر (1968) آب هامون را شور ميداند. ج: همان روزها، همان دوران لیسه و با همصنفی هایم، بهترین دوران زندگی ام بود، فوتبال بازی می کردیم، دنیایی از شور و شوق و جوانی بود، بهترین خاطرات درهمان دوران در انسان شکل می گیرد و شخصیت انسان رشد می کند. بر خلاف تمام هامون های بسته درونی ایران، خاک های هامون جازموریان چندان شور نیست و زمین آن از قلوه سنگ ها و لایه های شنی و آهكی تشكیل شده است.

جانگ و همكاران ( 1975 )، با اعتقاد بر برخورد صفحات عربستان و اورازيا، فرورانش صفحه عربستان در امتداد سطح بينوف و ذوب اين صفحه در اعماق و ايجاد ماگماي آتشفشاني، علت پيدايش نمونه هاي كالكوآلسكالن ايران مركزي را مربوط به عمق زياد اين منطقه ذوب مي دانند كه در نتيجه دور بودن از تراست و عمق زياد ذوب، سنگ هاي آتشفشاني آلكالن آشكار شده اند. برای مثال این سنگ ها در اندازه ی یک توپ بسکتبال تا بلوک های بزرگی به اندازه ی 100.000 میلی3 وجود دارند. نخست اینکه، هزینه ای که در راه توسعه انسانمدار صورت می گیرد می تواند مهارتهای فزیکی، روانی و معرفتی جامعه را از طریق تعلیم و تربیت و کارآموزی افزایش بدهد.

در چنین صورتی حزب مصالحه بر سر اصول را مجاز ندانسته و با همه امکانات دست داشته به مقاومت قاطعانه می پردازد. حزب آزادگان افغانستان در حالیکه راه حل مخاصمتهای مسلحانه کنونی را فقط در مذاکره می داند، تحمیل اراده سیاسی از طریق سلاح و ایجاد حاکمیت ارعابی را زیر هرعنوانی که صورت گیرد؛ قابل قبول ندانسته و بقایش را مورد سوال قرار می دهد. با اینهم حزب در حالیکه همه کشورها را مکلف به تطبیق حقوق بشرمی داند، چگونگی مدیریت برای تحقق حقوق بشر را در حوزه صلاحیت حاکمیتهای ملی دانسته و تحمیل نوع خاص مدیریت در این زمینه را رد می نماید.

در شرایط موجود کشور حزب آزادگان افغانستان برای تطبیق برنامه توسعه انسانمدار و پایدار در افغانستان تلاش می ورزد. ایستگاه حرکی ما در مورد حقوق اساسی، میثاق حقوق اساسی ملل متحد مصوبه ء سال 1966 می باشد. از این رو فعالیتهای این حزب در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و قانون احزاب کشور صورت می گیرند. با آنکه حزب آزادگان در تدوین مشیها و انتخاب رفتارهایش با مخالفان سیاسی به شیوه های مدلل و اقناعی توسل جسته و اقدامات پیشگیرنده برای جلوگیری از بدترشدن اوضاع اتخاذ می کند. اما سه دسته حقوق اساسی دیگر نیز دارای اهمیت و اعتبار برابر می باشند: حقوق اجتماعی شامل حقوق حمایت اجتماعی، تضامن اجتماعی، تعلیم و تربیت و مواظبت از صحت و مسائل مشابه آن می باشد.

برای رسیدن به این پایداری و تداوم منابع سیاره ما نیاز به مسؤولیت پذیری دستجمعی و برخورد جامع به مسائل جهانی ای چون شهری شدن، افراط در مصرف انرژی، ضرورت پیمایش پایداری و تداوم بوم شناختی (ایکولوژیک) و اجتماعی می باشد. حزب ما با همه آرمانگرايی و وسعت نظری که دارد نمی تواند در برداشتش از دموکراسی از قالبهای ديگران تقليد بکند، زيرا هر جامعه از خود مسائل و معضلات خاصی دارد که زاده ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، پيشينه فرهنگ سياسی، اجبارات جيوپولتيکی، منابع و ظرفيتهای معين سازندگی می باشد که با الگو برداری از نمونه های ديگران نمی تواند به حل آنها توفيق يابد.

توسعه انسانمدار، تنها یک ارزش پیشنهاد شده از جانب ما نمی باشد. این فرهنگ سیاسی جدید که حزب آزادگان ممثل آن است مجموعه ای از اعتقادات، رفتارها و احساسهایی اند که به پروسه سیاسی نظم و معنا می بخشند و التزامات و قواعدی را که در یک نظام دموکراتیک حاکم اند، فراهم می آورد. اولویت اصلی سیاست حزب آزادگان افغانستان ایجاد یک جامعه سیاسی سالم است تا بتواند سهم شایسته ای در تامین صلح، حراست از استقلال و حاکمیت ملی، تحکیم یکپارچگی ملی، تاسیس و تقویت حاکمیت دموکراتیک، قانونمند شدن و عقلانی شدن پروسه سیاسی داشته باشد.

این نویسنده بیشتر به بررسی اخلاق و رفتارهای عمومی در گذشته و مربوط به زادگاهش شهر خاوران جهرم می پردازد و بدین طریق فرهنگ گذشتگان که فراموش شده یا درحال فراموش شدن هستند را احیا می کند. بیشتر بخشهای آرارات بزرگ پوشش درختی ندارد، اما آرارات کوچک دارای چند درختزار غان است. در حال حاضر بیشتر اهالی استان مازندران این شهرستان را با نام شهسوار میشناسند. جاوید در یک مدرسه محلی در حال حفظ قران است و همچنین درمعدن نیز مشغول کار می باشد. روند توسعه اقتصادی را می توان به مثابه توسعه قابلیتهای مردم در نظر گرفت.

با چنين نگرش ريشه ای نسبت به دموکراسی حزب ما مخالف هر گونه تقليل گرايی در برداشت از دموکراسی بوده و ضمن يک برخورد سازنده با کمبودهای معرفتی از دموکراسی در جامعه افغانستان، بديل هدفمند و دورانسازش را مطرح می سازد. بنابر این لازم است تا جهت افزایش قانونگرایی، اعتلای اعتماد سیاسی و تحکیم ثبات سیاسی، ساختارهای سیاسی در کشور نهادینه شوند، اقتدار مرکزی با تمرکز زدایی پویا همآهنگ گردد، قدرت دولتی باید یک نهاد ساخته فکر و عمل بشر دانسته شود، کارمندان دولتی مطمین باشند که تحزب نمی تواند جاگزین شایستگیهای تخصصی و کاردانی آنها شود، نظام اداری باید غیرشخصی و قانونمدار گردد، عقلانیت باید سیمای اصلی آن تصامیم و اعمال سیاسی را تعیین بکند که منافع گروه های اجتماعی را بازتاب می دهند، مردم تشویق به مشارکت سیاسی گردند و ساز و کارهای حل منازعه پرداخته شوند.

حزب آزادگان برعلاوه آنکه منادی صلح می باشد، آن ساز و کارهای اصلی ای را که می توانند صلح و نه تنها نبودن جنگ را به وجود آورند، به جامعه پیشنهاد می کند. چنین روندی در جامعه مدنی اتفاق می افتد. درنتیجه چنین امری منجر به رشد اقتصادی می گردد، اما رشد تولیدات ناخالص داخلی به تنهایی به معنای گسترش قابلیتهای مردم نیست. هدف غایی توسعه اقتصادی گسترش توسعه انسانی می باشد. توسعه انسانمدار عبارت از یک رهیافت است که به بهبودی و رفاه انسانها اولویت قایل می شود، و انسان را به صورت همزمان هم وسیله و هم هدف سیاستهای اجتماعی و اقتصادی می شناسد.

برای صعود به اورست، لباسهای مخصوصی وجود دارد که طبیعتا قیمتشان هم با لباس های معمولی کوهنوردی متفاوت است. با اینکه هر سه رخ اصللی کوه دارای مسیرهای صعود شده هستند، همچنان چندین چالش برای کوهنودان آینده باقی مانده است. ماه فروردین تا اوایل اردیبهشت بهترین زمان برای صعود به تفتان است. برای مشاهد بام اصفهان می توانید در یک روز بهاری راهی سفر به سوی اصفهان شوید و با مراجعه به سایت مستر بلیط اقدام به تهیه بلیط مورد نیاز خود نمایید. حزب آزادگان افغانستان حزب صلح و مدافع پرشور و راستین صلح جهانی، صلح در منطقه و صلح در درون کشور می باشد.

از نظر ما همدلی به ایجاد یک دولت مستقل و ملی در افغانستان، ارج گذاری به حاکمیت ملی این کشور، خود داری از ساختارهای موازی با دولت، به چالش فرانخواندن اقتدار دولتی، کمک به تشکیل استخوانبندی اصلی دولت، کمکهای بی دریغ مادی و فنی به امر بازسازی، احیای اقتصاد ورشکسته و توسعه انسانمدار و پایدار توسط نیروهای بین المللی می توانستند و می توانند جلو پیشرفت شورشها را بگیرند. رودپشت، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش نشتا که در استان مازندران واقع شده است.

وسوویوس گرچه از نظر فنی خفته است اما به دلیل جمعیت حدود ۲ میلیون نفری که در اثر فوران تحت تأثیر قرار می گیرند، یکی از خطرناک ترین آتشفشانهای جهان به حساب می آید. بیستون کرمانشاه کوهی کـه همواره مورد توجه افراد در قرون گذشته بوده اسـت امروزه نیز از مهم ترین جاذبه هاي گردشگری استان کرمانشاه میباشد و از جهات بسیاری برای این استان و مردم تمامی ایران و جهان حائز اهمیت اسـت.

درباره این کوه اطلاعات کمی داریم، غیر از این که بالاترین کوه در جهان است و چند خبر درباره سفرها. اين دموکراسی برعکس دموکراسی نخبه گرا (اليتيست دموکراسي) که هر چند سال بعد نخبگان با وعده های فريبنده شان آرای مردم را می خرند، و پس از آنکه به قدرت رسيدند به مردم حق مداخله در تصاميم شان نمی دهند، خود را در برابر گرسنگان، فقرا، مهاجران برگشته به افغانستان، بيجا شدگان، معيوبان و همه گروه های به حاشيه رانده شده جامعه متعهد می داند و خواستهای آنها را بازتاب می دهد. اين دموکراسی در يکی از خطيرترين برهه های تاريخ کشورما که سموم قومگرايی همزيستی مردم مان را به تباهی تهديد می کند، منادی حق شهروندی و تساوی همه اقوام و مذاهب افغانستان می باشد.

با آنکه عملی شدن خواستهایش را تابع امکانات بسیجی و قانونی دانسته و از اِعمال جبر و فشارهای فراقانونی می پرهیزد و گاهی به جهت گیریهای که مطابق به مشیهایش صورت می گیرند بسنده می کند، و با آنکه گسستهایی را در روند تغییر جامعه محتمل می داند، باز هم در شرایط کشوری مانند افغانستان که دولت سازی به حمایت جامعه بین المللی ناتوان است، اختلاف در درون ائتلاف حاکم قدرت ترتیبات دولتی را به فلج می کشاند، طنین انفجارات حتا آرامش پایتخت را برهم زده است، رخوت جهانگیر روشنفکری زهره مبارزه را از بسیاری سلب نموده و مردم در کل با سیاست بیگانه اند، امکان آن وجود دارد که از دامن یک دموکراسی ناکام، به طور خزنده ای یک رژیم اقتدارگرا و یا تمامت گرا با همه وجوه محدود کننده و سرکوبگر آن سربلند بکند.

فرآيندی که به جهانی شدن Globalizationمعروف گرديده است، منجر به اثر بخشی روز افزون اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی جهانی در درون “ملت- دولتها”، مناطق اقتصادی، روابط کشورهای صنعتی و ممالک رو به توسعه گرديده است. در اين وقت، امام علي(عليه السلام)ظرف آبي را از مهراس براي شست و شوي دهان رسول خدا صلي الله عليه وآله که به دليل شکسته شدن دندانشان خوني شده بود، گرفتند. این سیستم متعلق به همه انسانهای روی زمین است که کشورهای ثروتمند در استفاده ازآن راه اسراف پیموده اند.

دیدگاهتان را بنویسید