سریال مردان آنجلس قسمت 7 هفتم (اصحاب کهف)

شرکت ارتباطات کوه نور با نام تجاری نورتل سال 1379 با هدف فعالیت در حوزه ارتباطات و با مأموریت ارائه خدمات تلفن ثابت از طریق بخش خصوصی تاسیس و در سال 1381 موفق به اخذ اولین پروانه ایجاد شبکه و اپراتوری دوم تلفن ثابت از وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات با ظرفیت 100 هزار شماره در استانهای اصفهان و مرکزی شد. اندازه صورت ها در نگاره هاي سنگي ميرملاس بين 10 تا 30 سانتيمتر و اغلب با نقش هاي حيوانات به صورت نيمرخ است. تعدادی از بچهها و اغلب مسافران خواب بودند و اتوبوس همچنان سیاهی شب جاده را میشکافت و پیش میرفتآورده بودند خوردند.

مآر (Maar) دهانه های نسبتا وسیع آتشفشانی که اغلب به وسیله بخار آب حاصل از گرمای ایجاد می شوند. آن به شتاب نیروی پندار پرّان، و به شتاب نیروی پندار به سوی سر دیوان پرتافته میشود. از نشیب های شمال غربی آن دریای مرغاب. رشته کوه سهند به دلیل این که طبیعت بسیار زیباییش به عروس کوه های ایران مشهور است. مبارک بن فورک یکی از فضلای مشهور و متکلم معروف و کسی بود که مسجد مبارک آمل به نام او ساخته شده و بعدا” خراب گردید ، سالار نامی مجددا” انرا ساخته و به نام خود مسجد سالار نامید .

وی افزود: وقتی به برکت قدوم ائمه خیر و برکت بر آن منطقه جاری میشود، چشمهها جریان مییابد، منابع برکت مییابند، پس نام او، زیارت او و کلام او هم اعجاز میکند. ۷۸ تویی که کشورها را نگاهبانی میکنی، اگر آن کشورها مهـرِ دارنده دشتهای پهناور را با پشتیبانی نیک خوشنود سازند. ۱۳۳ مهـرِ دارنده دشتهای پهناور پس از کشتن دیوان و پس از بر انداختن پیمانشکنان، سواره از فراز «اَرِزَهی» و «سَـوَهی» میگذرد؛ از فراز «فْـرَدَه ذَفْـشو» و «ویدَه ذَفْـشو»، و از فراز «وُئورو بَـرِشْـتی» و « وُئورو جَـرِشْـتی» و از فراز این کشور درخشان «خْـوَنیـرَث» میگذرد. او که پس از فرو رفتن خورشید، بر پهنه زمین باز آید؛ هر دو انتهای این زمین پهناورِ دور کرانه و گویپیکر را دست میزند، و مینگرد به هر آنچه میان زمین و آسمان است.

در بند ۱۳ اشاره به دیده شدن مهـر، پیش از طلوع خورشید و در این بند اشاره به دیده شدن آن پس از غروب خورشید شده است که هر دوی این تعابیر وابستگی مهر و شب و ستارگان به یکدیگر را میرساند. میستایم مهر را، آن نیک، نخستین دلاورِ آسمانی، بسیار مهربان، بیمانـند، بلند پایگاه، نیرومند، دلیر، و آن یلِ رزمآور را. نکته دیگر اینکه بر خلاف آنچه بعضى تصور میکنند پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم) این سخن را تنها در جنگ تبوک نفرموده، بلکه در چندین مورد دیگر نیز این جمله از او شنیده شده است، از جمله اینکه:در یوم المؤ اخاة اول یعنى در نخستین مرتبه که پیامبر (صلى اللّه علیه و آله و سلّم) در مکه میان یارانش پیمان برادرى بست، على (علیه السلام) را براى این پیمان براى خودش انتخاب نمود و فرمود: انت منى بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى.

اکنون تو ز من دلزدهای! مباد که تو با بر خروشندگی ما را فرو کوبی. مباد جز این! تا مهـرِ دارنده بازوان نیرومند ما را از دشمن بپاید. ۱۳۵ مباد که ما خود را به ستیزه مهـرِ بر افروخته و دارنده دشتهای پهناور، در افکنیم. در گردونه مهـرِ دارنده دشتهای پهناور، هزار تبرزینِ دو تیغه پولادینِ خوشساخت هست. ۱۱۳ بادا که هر دو بزرگوار مـهـر و اهـورا، ما را دریابند؛ آنگاه که اسبان بر میخروشند، آنگاه که بانگ تازیانهها بر میخیزد و از بینی اسبان خروش بر میآید و تیرهای تیز از زهِ کمانها پرتافته میشود. صورت فلکی خرس بزرگ در هر شبانروز دو بار به افق شمالی میرسد، یکبار از سوی شمالغربی به زمین نزدیک میشود و به تعبیر اوستا به آن «دست میزند» و یکبار از سوی افق شمالشرقی از زمین دور میشود.

آن مهرِ نیرومندِ در همه جا پیروزمند، آن شـایسته ستایش و سزاوار نیایش، آن سرورِ با شکوه کشور. من تو را در این جا به یاری فرا میخوانم، بشود که او در این جا به یاری ما آید. بامیان، این کهن بوم باستانی که روزگاری از شکوه خاص فرهنگی برخوردار بوده، آثار و بقایای ارزشمند تمدنهای قدیم بشری را در خود جا داده است. کوه خواجه به لحاظ داشتن آثار تاریخی حائز اهمیت است. ۸۲ او که اهورامزدا به او هزار گونه چالاکی بخشید، ده هزار چشم برای نگریستن بخشید.

آن پیروزمندی کـه دارنده فَرّ است و دارنـده ده هزار چشم و ده هزار دیدهبان. ۱۴۱ آن پیروزمندی که رزمافزاری خوشساخت بر گرفته است؛ او که در شب، پاسبانی فریفته نشدنی است؛ در میان زورمندان، زورمندترین است؛ در میان دلاوران، دلاورترین اسـت؛ در میـان بخشندگـان داناترین است. ره میسپـارد مهــر بـه دیدار سرزمینهای مهریان، از راههایی روشن، از دشتهایی گسترده، از سرزمینهایی که مردمان و چارپایان در آن به آزادی میزیند. ۱۲۸ در گردونه مهـرِ دارنده دشتهای پهناور، هزار کمانِ خوشساخت هست کـه بسا از آن کمانهای آراسته به زه، از زهِ «گَـوَسْـنَـه» بر ساخته شده است.

۱۲۹ در گردونه مهـرِ دارنده دشتهای پهناور، هزار تیرِ پرِ کرکس نشانده با ناوَک زرین و سوفارهایی خوش ساخته از استخوان هست که بسا از چوبههای آنها آهنین است. ۱۳۲ در گردونه مهـرِ دارنده دشتهای پهناور، یک گُـرزِ زیبای سبکپرتاب با یکصد گره و یکصد تیزی هست که چون فرود آید، مردان را بر میافکند. سریال مردان آنجلس، نام مجموعه تلویزیونی در ژانر مذهبی-تاریخی است که به کارگردانی فرج الله سلحشور در سال 1375 در کشور ایران برای شبکه یک سیما تولید شد.

۹۶ او گرزی با صد گره و صد تیغه بر دست گرفته، میتازد و مردان بر میافکند. وسط راه هم یه اتوبوس اومد که چند تا از بچه ها دست به اتوبوس رفتن بالا. برای رسیدن به کمپ پایه اورست 10 روز کوهنوردی لازم است و فتح قله هفت هفته طول می کشد. سعی، عبارت است از هفت دور پیمودن مسافت بین صفا و مروه به نیت حج یا عمره؛ به هر دور این عمل «شوط» گفته میشود. منظور از «چهار اسب» چهار ستاره پیشین صورت فلکی «خرس بزرگ» و «خرس کوچک» است که در باورهای کهن ایرانی به مانند چهار اسب سپید درخشان تصور شدهاند.

او که به گردونهاش اسبان سپید بسته شده و با چرخهای زرین کشیده میشود. مستند کوهنوردی با موضوع تلاش سال ۱۹۳۶ روی دیواره آیگر که به حادثه ای تلخ انجامید. ای مهـرِ دارنده دشتهای پهناور! اولین نکته ای که باید مد نظر داشته باشید این است که روش های جهت یابی در روز و شب یا جهت یابی در قطب شمال و جنوب با یکدیگر متفاوت هستند. این رشته کوه ها بیش از یک در صد از ارتفاعات 7200 متری از کوه های کره زمین را در خود جای داده اند.

منظور از «گرزی با صد گره و صد تیغه» صورت فلکی پُر پیچ و خمِ «ثُـعبان» یا «اژدها» است که به ستاره قطبی پیوسته و به مانند گرزی است که در دستان مهـر جای گرفته است. در منابع تاریخی افغانستان راجع به پامیر، از جمله در “تاریخ غبار” آمده که سلسله کوهای هندوکش ستون فقرات افغانستان است که از شمال شرق (پامیر خرد) رو به جنوب غرب (تا درۀ وسطی هریرود) در فاصلۀ صد کیلو متر ممتد است. ۱۲۷ از پیش او «داموئیش اوپَـمَـنَـه» دلاور به مانند گـرازی که با دندانهای تیـز از خود پاس میدهد، سواره به پیش میتازد؛ گرازی نر با چنگالهای تیز، گـرازی که بـه یـک زخـم هـلاک کنـد؛ گـراز برافـروختـهای با چهـره خالخال کـه نتـوان بـدو نزدیک شد؛ دلیر و چالاک و تندتاز.

۸۰ نگاهبان خانمان تویی؛ نگاهدار کسی که به دروغ نباشد، تویی؛ نگاهبان خاندان و پشتیبان کسانی که به دروغ نباشند، تویی؛ آری از پرتوِ سروری مانند توست که من برای خود بهترین همسخن و پیروزی اهورا آفریده را به دست میآورم. خداي من اين چه مصيبتي بود كه ما گرفتار شده بوديم . اما اینکه از چه نوعی از سرشعله استفاده کنید به عوامل زیادی بستگی دارد. او که دستان بسیار بلندش پیمانشکن را گرفتار میسازد و او را میگیرد؛ او را بر میافکند اگر چه در خاور هندوستان باشد؛ او را بر میافکند اگر چه در باختر باشد؛ اگر چه در ریزشگاه رود «اَرَنْـگ» باشد؛ اگر چه در میانه این زمین باشد.

در دادگاه داوری او، همه مردمانِ پیمانشکن به خاک در میافتند. امسال اکسپدیشنی پاکستانی به فهرست اورست اکسپدیشن ها اضافه شده است. گرزی که از فلز زرد ریخته شده و از زرِ سخت ساخته شده است. تـویـی کـه نابودشان میسازی، اگر که آنها از کشور دشمن باشند. ۷۶ تویی نابود کننده دشمن و دشمنی بداندیشان؛ تویی فرو کوبنده آزار رسانان به پیرو نظام هستی؛ تویی دارنده اسبان زیبا و گردونههای زیبا؛ تویی یاوری توانا برای یاریخواهان. آنها به شتابِ نیروی پندار پرّانند، به شتاب نیروی پندار به سوی سر دیوان پرتافته میشوند. آنها به شتاب نیروی پندار پرّانند ، به شتاب نیروی پندار به سوی سر دیوان پرتافته میشوند.

شاید جالب باشد که بدانید آرژانتین نامش را از کلمه اسپانیایی نقره به دلیل معادن نقرهاش گرفته یا اژدهای قرمز برای چین نماد قدرت و توانایی است. چون سؤال حق تعالی مقدمه وحی رسالت بود و شاید می خواست تا موسی را برای دیدن معجزه شگفت انگیز خویش آماده سازد. از نیروی همین چشمها و همین چالاکیهاست که او نگرنده کسی است که پیمان خویش نپاید و پیمان بشکند. از نیروی همین چشمها و همین چالاکیهاست که مهـر، فریفته نشدنی است. او که ده هزار دیدهبان دارد، آن توانای فریفته نشدنی و به همه چیز آگاه.

دیدگاهتان را بنویسید