مراحل آغازین آفرینش عالم از منظر تورات و بررسی آن در تطبیق با قرآن

از این رو ’وجود‘، محمولی واقعی نیست که هم چون عاملی برای تعیین اینکه اشیاء چیستند، به کار رود. البته دانشمندان پیش بینی میکردند هنگام بررسی نشانه ترکیبات مختلف جوی در این سیاره، آب کشف کنند. البته در قرآن اهداف دیگری نیز بیان شده است؛ ازجمله «زینت آسمان با اجرام سماوی» و «تیربودن اجرام سماوی ازجمله شهابها برای راندن شیاطینی که میخواهند به ملأاعلی گوش فرادهند» (ملک/5 – صافات/6-10) و همچنین «استفاده از ستارگان برای یافتن راه در تاریکی شب» (انعام/97 – نحل/16). برای نشان دادن این ادعالازم نیست به تعابیری متوسل شویم که با ظاهر عبارت های کانت در تناقض هستند.

در این سامانه، سیارات در مسیرهای بیضی شکل به دور خورشید گردش میکنند البته خورشید کاملاً در مرکز این مدارهای بیضوی قرار ندارد.این ستاره منبع انرژی بسیار است که بخشی از نور و گرمای آن موجب بقای زندگی بر روی کرهٔ زمین میشود. سحابی به چرخیدن به دور خود آغاز کرد. یک قمر جسمی است که دور جسم اولیه میچرخد، بهطوری که مرکز جرم درون جسم اولیه قرار دارد. 5. این بزرگترین ماهواره را در مقایسه با اندازه خود دارد که شیب آن را نسبت به خورشید تثبیت می کند و فرایندهای طبیعی را تحت تأثیر قرار می دهد. در این صورت موضوع دربردارندۀ مفهومِ محمول، یعنی وجود، نیست و لذا محمول به آن اضافه میشود.

آخرین نکته این است که دیدگاه کانت در مورد وجود سازگار و بدون مشکل است. هرچند، همان گونه که برخی از فلاسفه بر این باورند (به عنوان مثال، نک به، Vallicella, 2002: 71-2)، ممکن است ادعا شود در موجودات ممکن، هیچ کدام از وجود و ماهیت نمیتواند بدون دیگری محقق شود. این تفاوت دیگری بین سیاره و ستاره می باشد. ابن سینا در بخش های گوناگون آثارش (به عنوان مثال: الشِّفاء، طبیعیاتو سماعطبیعى) به صراحت بیان میکند که اولاً تمایز بین وجود و ماهیت تمایز مفهومی است، نه واقعی؛ ثانیاً با بررسی دو مفهوم وجود و ماهیت در می یابیم که آن دو، مفهوم هایی مستقل هستند و هیچ کدام دیگری را شامل نمیشود.

مریخ شگفتی های دیگری نیز دارد که از آن جمله می توان به “کلاهک های قطبی” آن اشاره کرد. این تنها سیارهای است که نام آن در انگلیسی از اسطورههای یونانی ـ رومی اقتباس نشده است. به این ترتیب درس دوم کتاب انگلیسی دهم به پایان رسید . اما شما اگر نگاه کنید می بینید که بسیاری از مفاهیمی که در این دو کتاب نگارش شده است ، تماما شبیه هم هستند. نزدیکترین سیاره به خورشید است اما گرمترین سیاره نیست. هم چنین مفهوم وجود شامل مفهوم ماهیت نیست. مفهوم ’وجود ‘در مورد این سه موضوع که گفته میشود وجود دارند، متفاوت است و رفتار منطقی آنها نیز متفاوت است.

گزارههای وجودی ترکیبی هستند، به این دلیل که موضوعِ این گزارهها صرفاً بیانگرِ ماهیتِ آن چیزی است که وجود به آن حمل میشود. آن ها به صراحت بیان کردهاند وجود و ماهیت در خارج متحد و در ذهن متمایزند.31 ذهن انسان با تجزیه و تحلیل میتواند به تمایزی بین مفاهیم وجود و ماهیت قائل شود که در خارج مصداقی ندارد. پروکسیما قنطورس یک ستاره کوتوله است که در فاصله تنها ۴.۲ سال نوری از منظومه شمسی قرار دارد. اینکه چه مدت برای رسیدن به مریخ طول می کشد بستگی به این دارد که هنگام شروع یک ماموریت، دو سیاره در کجای مدار آنها قرار دارند.

پبلهایی که در این تصویر مشاهده میشوند، دارای گرد شدگی بالا هستند و این یعنی مصافت زیادی را پیمودهاند و فرصت کافی برای گرد شدن را داشتهاند. TAP با نام های تجاری مختلف، به عنوان جایگزین مناسبی برای گوشت در رژیم های غذایی مطرح است. این واقعیت که رنگ های مختلف با تفاوتهای بسیار در عالم وجود دارند، این نتیجه را به دنبال ندارد که پس چیزی به نام ”رنگ“، که مشترک بین همۀ انواع رنگ ها باشد، نمیتواند وجود داشته باشد.

بنا براین، زمانی که می گوئیم ”خدا وجود دارد“، ”انسان وجود دارد“، ”سرخی وجود دارد“، ”اعداد وجود دارند“ و ”اسطوره ها وجود دارند“، عبارت ”وجود دارد“ به یکسان بر همه این موارد اطلاق میشود، هرچند دارای مراتب و درجات متفاوتی باشد. به عبارت دیگر، میتوان امری مشترک بین همۀ موجودات (و همۀ رنگ ها ) فرض کرد که موجودات گوناگون به درجات و مراتب مختلف از آن برخوردارند. فرض تمایز مفهومی بین ماهیت و وجودِ یک شئ در واقع همان تمایزی است که بین حکایت گری دو گزارۀ ”این شئ چیست“ و ”این شئ هست“، برقرار است. به عنوان مثال، دانشمندی ممکن است چیزی را در ابزار آزمایشگاهی خود مشاهده کند، در حالی که تصوری از این که این موجود چیست، نداشته باشد.

لیکن، واقعیت این است که هیچ کدام از فلاسفۀ بزرگ مسلمان به تمایز واقعی بین وجود و ماهیت باور نداشته اند. آرتمیس artmis : در اساطیر یونان، خدای شکار و خواهر دوقلوی آپولون، همچنین نام شیرزنی که فرمانده نیروی دریایی کمبوجیه در جنگ بین ایران و یونان بود. بدون حل این مشکلات، دیدگاه کانت در مورد وجود، غیر قابل قبول خواهد بود. اگر وجود یکی از این مقولات می بود، در آن صورت یک شئ یا بخشی از یک شئ میتوانست بدون این که وجود داشته باشد، موجود باشد و این ادعایی بی معنی است. هنگامی که یک تایمر ماموریت کامل شد، سفینه ای که با آن به ایکاروس فرود آمده اید، به ایستگاه باز می گردد.

از این رو سلامتیالف زمانی که به ورزش حمل میشود، به معنای ’سلامتیِب مولد یا نگهدارنده‘ است، یعنی، سلامتی به مفهومی که بر بدن حمل میشود. به عنوان مثال، فلاسفه ای چون فرگه (1960: 48-9)، راسل (3-232 :1971)، کواین (97 :1969) و دِیل ژاکوئه16 (Xiii :2002) حل این معضل را به منطق یا مفاهیم گرفته شده از منطق سپرده اند. در حالی که برخی دیگر چون مونیتز17 (Xiv :1974)، سَمون18 (83 :1974) و گیبسون19 (1 :1998)، به صراحت بیان کردهاند که بحثِ وجود، امری فلسفی و هستی شناسانه است و حل این مسئله نمیتواند به منطق محول شود.

بر این باور است که ’اعتراض کانت به برهان وجودشناختی اساساً معرفت شناختی است11‘. هنگام دوران، مواد موجود در ابر، پهن شده و حلقه ای به وجود آمد که نواحی متراکم مرکزی را در بر می گرفت. با وجود این همه آیتم های مختلف از بمب گرفته تا گجت پرتاب اسید و … این سیاره از تمام سیاره های منظومه شمسی بزرگتر بوده و غول گازی منظومه ی خورشیدی ماست. اخیرا کشف دهمین سیاره منظومه شمسی نیز تأیید شده است. درست است که شباهت این هفت سیاره به کره زمین هیجان انگیز است ولی نباید فراموش کرد که هفته ای نیست که پژوهشگران سیاره یا ستاره ای تازه در کهکشان ما کشف نکنند.

از این به بعد در این مقاله همواره مقصود از ماهیت یا چیستی یک شئ، کاربردِ هستی شناسانۀ آن است، مگر آن که خلاف آن تصریح شود. آن چه اشیاء را مفهوماً از یک دیگر متمایز میکند، مفاهیم ماهوی است. بین وجود و ماهیتِ اشیاء تمایز و تفکیک واقعی وجود ندارد. قدمت نظریۀ تمایز وجود و ماهیت تا به زمان بوئتیوس (Boethius) در قرن پنجم میلادی میرسد نولان24 (2001). ابن سینا (1403، ج 3: 13-14 و 61) نخستین فیلسوفی بود که این مسئله را به صورت نظام مند و دقیق بحث و بررسی کرد.

اما پژوهشگران همچنان به مطالعات بیشتری نیاز دارند تا بفهمند فعالیتهای آتشفشانی چگونه باعث شکلگیری حفرههای مدوسا شدهاند. اما زهره قمر ندارد و با اینکه زهره و زمین در ابتدا جوی از دیاکسید کربن داشتهاند، زمین که نسبت به زهره در فاصله دورتری قرار داشت، فرصت یافت تا مقداری از آن را به فضا بازتاب کند. سیستم حلقه زحل تا 282٬000 کیلومتر (175٬000 مایل) از سیاره امتداد دارد، اما ارتفاع حلقهها در راستای قائم به طور معمول در حلقههای اصلی تقریباً 10 متر (30 فوت) است. این مسئله در غرب توجه چندانی برنیانگیخت، تا این که توماس آکویناس (1968) آن را در قرن سیزدهم به عنوان مسئله ای فلسفی مورد پژوهش قرار داد.

بیشتر موجب آشفتگی میشود تا این که آن را روشن سازد. ویک (357 :1970) بر این باور است که کانت ’وجود را به مثابه چیزی بیش از محمول صرفاً منطقی یا صرف و نحوی در نظر گرفت.‘ کانت، به ادعای کمپل (99 :1974)،’ وجود ‘ را محمولی اصیل میداند، هرچند آن را محمول رابطی (Relational Predicate) به شمار میآورد. بنا براین، ’هیچ راهی وجود ندارد که بر مبنای آن گزارههای وجودی به عنوان حملی (Predicative) و یا اسنادی (Attributive) محسوب شوند ‘(یانگ، 1976 :101).

این واژه در سانسکریت به صورت avatära تلفظ می شود که از دو بخش؛ ava به معنای پایین و tarati به معنای رفتن و عبور کردن تشکیل شده که در مجموع به معنای پایین آمدن است و در آیین هندو به معنای هبوط خدا به صورت متجسد است. این فلاسفه یا دیدگاه کانت در مورد وجود را غیرقابل قبول دانستهاند و یا تلاش کرده اند آن را به گونهای تعبیر کنند که مشکلات فوق حل شوند. سیاه منسوب به زحل ، قرمز به مرّیخ، سبز به مشتری، آبی به زهره ، زرد به خورشید، سفید به قمر و آن چه متلوّن الوان است به عطارد» (نصر، 1377: 147). میان احکام ستارگان و کیمیا رمزهای زیادی برای تطبیق دادن هست که یکی از آنها «نظام سنتی هفت رنگ» است.

نام این قمر از خدای تیتان مراقبت و مشاهده، برادر بزرگتر کرونوس گرفته شده است. با این حال برخی از فلاسفۀ معاصر صورت بندی نسبتاً جدیدی از این نظریه را پذیرفتهاند.28 این نظریه هوادارانی بسیار اندک در بین فلاسفۀ قدیم و قرون وسطی داشته است. در عطارد هیچ گونه جوی وجود ندارد، ولی برخی مطالعات وجود مقدار کمی گاز هلیوم را که گفته می شود از طریق بادهای خورشید به گرد این سیاره قرار گرفته اند اثبات می کند. پلوتو در برخی نقاط در مدار نپتون قرار می گیرد و در برخی نقاط دیگر فراتر از آن است. 237 :1986) باور به نظریۀ تمایزِ واقعی بین وجود و ماهیت را به ابن سینا، توماس آکویناس، و گیلز رومی (Giles of Rome) نسبت می دهد، هرچند توضیح نمی دهد مقصود آن فلاسفه از تمایزِ واقعیِ وجود و ماهیت چه بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید