معرفی ۲۳۷ تن از مشاهیر و مفاخر و رجال آمل – هراز نیوز

نظام آبياری مصنوعی، توام با ساختار زمينهای زراعتی (جنگلات شرقی، سطوح مرتفع، زمينهای کنارهای درياهای خروشان، تپه ها، شيله ها و بالآخره اقتصاد “واحه” اي) نه تنها بر شيوه مسکون شدن و اسلوب زندگی تاثير به سزايی داشته است، که در آخرين تحليل از طريق مناسبات بخصوص توليدی و روابط مالکيت بر زمين و نوع بهربرداری، منجر به شکل دهی شيوه های توليدی منطقه ای با ويژگيهای قومی گرديده است که در کنار هم “انسامبل” يا همآيش شيوه توليد افغانستان را به مثابه معجونی از روابط مختلف توليدی، ساز و برگ داده است.

نماد زيربنای مادی – “ظهور، انحطاط و بازسازی”- که در صورتبنديهای اجتماعی – اقتصادی مختلف در سرزمين کوهپايه های هندوکش به مشاهده رسيده است، در پيوند بخصوص با پديده “جذب به مرکز” و “فرار از مرکز” ديده می شود. ساختارها و عوامل درونی و تاثيرپذيريهای بيرونی صورتبندی اقتصادی – اجتماعی سرزمين هندوکش، با در نظرداشت تفاوتهای سمتی، نشيب و فرازهای ارضی، و خود ويژگيهای تباری اش، همآيشی (انسامبل) از شيوه های توليدی گوناگون، پارچه پارچه، مجزا ولی در کنار هم است، که با تأثير پذيريها و تأثيرگذاريهای متقابل درونی و بيرونی اش، به “جامهء مرقع” درويشان – جامهء قطعه قطعه و بهم دوخته و گاهی چندين رنگ مانند است.

سلسله کوه های هندوکش که از شمال شرق به جنوب غرب امتداد دارند، برخی از قله های آن بيشتر از 6000 متر از سطح بحر بلند بوده، و همراه با کوه بابا و سفيد کوه، نه تنها به حيث حايل طبيعی در بين مناطق و اقوام مختلف کشور قرار گرفته اند، بلکه اين سلسله کوه با خصلت برفگيری اش، سرچشمه درياهايی نيز می باشد که از اينجا نشأت نموده، و بدين ترتيب نظام آبياری، بستر زمينهای زراعتی و در فرجام روابط توليدی را نيز معين و مشخص می گرداند. کارمندان و رعيت در اين نظام تا سطح برده تنزل داده شده و امپراتور با توسل به اصل “فره ايزدي”، مالک اشخاص تلقی می شده است.

در نظام فئودالی شهر ملکيت فئودال بزرگ محسوب گرديده و گويا به فيودال ماليات مخصوص می داده است، و فئودال حتا حق خريد و فروش شهر و يا حق اجاره دادن شهرها را داشته است. خلیفه و پیشوای روحانی ارمنی كه در سال ۱۸۴۴ (دوره قاجار) به ایران و اصفهان سفر كرد و سفرنامهای با عنوان وصف بناهای مشهور اصفهان در سال ۱۸۵۴ در شهر قسطنطنیه به چاپ رسانید. در سمت غرب، شاه كوه را می بینید و پس از آن لنجان اصفهان خودنمایی می کند. 8848 متر ( در رشته کوه هیمالیا، بلندترین قلّهٔ جهان است و به آن بام دنیا لقب داده اند.

بر خلاف نظام فئودالی، فرمانروايان پاتريمونيال به اصل “قرارداد” با دهقانان “آزاد ” و “نيمه وابسته” معتقد نبوده، خود را فرمانروا، سرور، و برتر دانسته، و در نهايت “ملک موروثي” غصب شده را به شکل “عطيه” در”تصرف” (نه تملک) فرمانبردارانش قرارمی داده است، و هر آن می توانسته است آنرا دوباره مسترد نمايد. در آسيای مرکزی، نظر به تشريحات قبلی، در نهايت می توان از “ساختار تجارتی خراج گير پيرامونی” سخن به ميان آورد- يعنی از جامعه ای که در آن دستگاه ديوانسالاری مرکزی به حيث يک نيروی سياسی نقش تعيين کننده دارد، نه به مثابه دستگاهی که از مازاد اقتصادی دهقانان بهره برداری می کند.

مردم بومی منطقه از خاک سرخ آن به عنوان ادویه ی غذا استفاده میکنند. اين دموکراسی برعکس دموکراسی نخبه گرا می باشد که هر چند سال بعد نخبگان با وعده های فريبنده شان آرای مردم را می خرند.ما هویت یا فرهنگ ملی را عبارت از تصوری می دانیم که انسان های یک کشور تعلق شان را نسبت به آن کشور و ملت به نمایش می گذارند. چنین تصوری نه غلط و واهی است و نه هم با یک چشم بهم زدن به وجود می آید.

پارک کوهستانی صفه و محوطه اطراف آن، یک گردشگاه بسیار هیجان انگیز و البته چشم نواز به ویژه برای روزهای آخر هفته است. این قلعه بزرگ دارای 20 برج نگهبانی و 6 دروازه میباشد که این روزها فقط بقایای آن به چشم میخورد. یکی از بزرگترین رمز و رازهای تاریخ در دل این کوه مشهور نهفته است و هیچکس بهوضوح نمیداند که شرایط جغرافیایی در آن زمان چگونه بوده که در میان کوهستان بقایای کشتی یافت شده است و دانشمندان و محققان هنوز دلیل محکمی برای این موضوع پیدا نکردهاند. زبانهای ایرانی رایج در کوهستان پامیر و پیرامون آن عبارتند از: یغنابی، شغنی، وخی، اورموری، روشنی، برتنگی، اشکاشمی، یزغلامی، پراچی، یدغا، مونجی و سریکلی.

رود پنجشیر این دره را تقسیم کرده و همچنین احاطه شده با کوهای پنجشیر در سمت شمال و کوههای موسوم به “کوهستان” در سمت جنوب است. سه حملهٔ دیگر (از ۱۵ ماه مه تا اول ژوئیه و از سی ام اوت تا ۱۵ سپتامبر ۱۹۸۲ سپس از بیست و یکم آوریل ۱۹۸۴ به بعد) به دلیل گسترش خود، اهمیت تجهیزاتی که به کار گرفته شدهاند و تاکتیکهای معمول ثابت میکنند که پنجشیر فرمانده مسعود، به صورت هدف شماره یک شورویها در افغانستان در آمده است. این مطلب وقتی بیشتر اهمیت پیدا میکند که توجه داشته باشیم سید شمس الدین و چندین نسل از اجداد او در آن سرزمین زندگی میکردهاند؟

تیم « سیمرغ البرز»، در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر افغانستان دست پیدا کرد. ما می خواهیم افغانستان یک کشور بیطرف باشد. این بدان معنا است که در هنگامه بدنام شدن سیاست، ناکامی روند دولت سازی و ملت سازی در افغانستان، خمود فکری و عطالت عملی چندین درجن احزاب سیاسی، نخبگان سیاسی این کشور در برابر معضله ی دو سویه ای قرار گرفته اند، از یک جانب باید هرمهای تحول اجتماعی را به حرکت در آورند و از جانب دیگر باید سیمای انسانی و مثبتی از دولت در چشمرس مردم قرار بدهند. ارتفاع داخل غار بهاندازه قد یک انسان و مساحتش دو و نیم مترمربع است.

غار پل خدا در محل تلاقی سه استان کرمانشاه، ایلام و لرستان تکه ای از سرزمین ایران همچون بهشتی گمشده خودنمایی می کند.پل خدا، پدیدهای است مسقف در سطح رودخانه به طول ۳۰ الی ۴۰ متر که بهصورت غاری مسقف روی رودخانه قرار گرفته و آب رودخانه از داخل آن عبور میکند. این غار در سال ? بعد از کسب استقلال افغانستان در سال 1919، و در آغاز دهه بيستم قرن گذشته، هنگامی که اين “معاشات مستمری ماهيانه” به شاهان وابسته به استعمار بريتانيا قطع گرديد، بار مالی اصلاحات سياسی و اقتصادی بر دوش “نظام زراعتي” سنتی می افتد.

ما به دولتی می اندیشم که نگهبان امنیت و ثبات جامعه باشد، حقوق اساسی مردم افغانستان یعنی حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی و حقوق فرهنگی آنها را ضمانت نماید. ما محاکمه متهمان عمده به جنایات ضد بشری را به خاطر جلوگیری از تکرار این فجایع، ایجاد حس اعتماد اجتماعی، اعاده حیثیت قربانیان و دلجویی از بازماندگان ضروری می دانیم. عوامل درونی از يکسو شامل شرايط طبيعی و جغرافيايی و از سوی ديگر شامل ساختارهای اجتماعی، سياسی، اقتصادی، و فرهنگی مختلف اين کشورمی باشند، که در تبانی با گريز از مرکز، خودکفايی، انزواجويی – اکثراً در دشمنی پنهان و گاهی هم در پرخاش علنی در مقابل همديگر صف آرايی می نمايند.

نظام آبياری ای که با استفاده از اين دريا ها، و در رابطه با حفر نهرها، چاه ها، ارهتها و کاريزها پياده گرديده است؛از يکسو در دو طرف بستر درياها، درشيله ها، چراگاه ها و زمينهای هموار، موجب شگوفايی زراعت گرديده است، و از جانب ديگر بازيگران سياسی و اجتماعی مانند خان، ملک، و ميرآب در بخشهای مشخصی مقام و حيثيت خاصی احراز کرده و نقش ويژه ای را بازی می نمايند. اکثراً در اينجا امپراتوريها کوشش نموده اند تا اختيارات و صلاحيتهای بازيگران مربوط به آبياری مصنوعی، به ويژه نقش ميرآب را به سود ميرآب فراسمتی محدود نمايند، لاکن اين امر با دشواريهای زيادی روبرو گرديده است، و در کنار جذب مازاد توليد زراعتی توسط نيروهای حکومت مرکزی، و يا عدم توزيع “خراج بيروني”، منجر به فرار قدرتهای پيرامونی از محور قدرت مرکزی گرديده است.

هنگامی که در قرن نزدهم افغانستان دستخوش رقابتهای سردمداران و شاهزادگان گرديده، و در نتيجه نيروهای نظامی اش را از دست داده است، ديگر نمی توانسته “غنيمت بيروني” را به دست آورد، با “معاش مستمری” ای که بريتانيای کبير به شاهان افغانی می پرداخته است، حاکميت مرکز را بر نيروهای پيرامونی تسهيل می نموده است. بناءً اين شهرها گاهی در اثر “انهدام دروني” و يا “هجوم بيروني” متلاشی می گردند. نخست نظر به محدود بودن مازاد توليد درونی، امپراتوريهای نوپا توانسته اند که تنها از طريق امکانات مالی بيرونی (غنيمت، ولجه و غارتگری در سرزمين های همجوار) از حمايت و همسويی نيروهای ” فرار از مرکز” برخوردار گردند.

ما انسان ها را در ادارهً امور زندگی شخصی و تاثیر بر اجتماعی که در آن زندگی می کنند دارای حق برابر می دانیم و برای عملی شدن این حق تلاش می ورزیم تا آن منابع اقتصادی، فرهنگی و تعلیم و تربیت که برای نیل به آزادی و برابری ضروری اند، در بین مردم عادلانه توزیع گردند. این همان چیزی است که از نگاه توسعه اجتماعی به آن توانمند شدن می گویند. این بدان معنا است که حرکت بدیلی باید پا در میان بگذارد که صرفاً به بدگویی و احیاناً انتقاد از جریانات موجود اکتفا نکند بلکه با تعاریف و ابزار تئوریک (نظری) جدید ساختارها و روند های موجود و جاری را در جامعه شناسایی نموده و بر مبنای آن راه نجات را نشان بدهد.

دیدگاهتان را بنویسید