مواد مذاب کوه آتشفشان چیست؟

ابو عبد الله محمد بن صالح ولوالجی ( رستاقی ) شاعر دوران سامانیان است ، قزوینی در عروضی اورا نوابی گفته است. علی بن اسد از بزرگان بدخشان بود ، او بر علاوهِ اینکه شاعر بود ، شخص عالم و فاضل نیز بود ، در دربار شاهان بدخشان میزیست ، این شاهان توسط ابو سعید منقرض شد ، عبد الحکیم ولوالجی مولف چراغ انجمن او را مرد ظریف و نازکخیال میداند . کوه بیستون سنگ نگارههای زیبایی از زمان ساسانیان و هخامنشیان در خود جای داده است، اما وقتی از بیستون سخن میرود معمولا کتیبه و سنگ نگاره معروف داریوش شاه هخامنشی مورد نظر است، کسی که پس از مرگ نا به هنگام کمبوجیه پسر کوروش در راه بازگشت به ایران بر گئومات مغ شورید و کشور را از سلطه این فرد خارج ساخت.

در این منطقه که چشمانمان جز سرسبزی چیزی نمی بیند کوهی قرار گرفته که در دامنه اش دریاچه ای در حال جوش و خروش است، بلند ترین نقطه این کوه با صلابت قله ” ریز بلند” نام دارد که ارتفاعش از سطح دریا 3720متر می باشد و از این حیث دومین قله مرتفع استان فارس و اولین قله مرتفع شهرستان سپیدان به شمار می رود. افزایش قابلیتهای انسانها غالباً مستلزم تغییر فن آوریها، نهاد ها و ارزشهای اجتماعی می باشد تا خلاقیت انسانها بتواند بدون مانع به پیش بشتابد. همانگونه که با گذشت هر روز و ماه و سال گنجینه دانش و داشته های علمی محمد نسیم پر بارتر و بالنده تر میگردید همانگونه قد و قا متش بر میکشید تا اینکه پا به سنین جوانی نهاد همان بودکه چارچوب مدرسه و محیط کوچک فیض آباد را برای خویش تنگ احساس نمود و دیگر چیزی تازه برای فراگیری خویش نیافت ، راهِ دیار رستاق یکی از توابع بدخشان بزرگ را در پیش گرفت ، با درنوردیدن کوره راههای دشوار گذر به سر منزل مقصود پا نهاد.

با درگذشت پدر و مادر دنیای پر از غوغا ، آشوب و حادثه او را در آوان معصومیت کودکی به مبارزهِ دشوار و آزمون کمر کن فراخواند. در شامگاهِ یکی از روز های سال 1267 آنگاه زمزمهِ رود باران جاری سر زمین مینو نشان جرم گوش جانها را مینواخت و نوای عندلیبان ، چهچهِ بلبلان و ترانهِ آبشاران دل و دماغ آدمی را تازه میکرد در ناحیهِ دهن درهِ ولسوالی جرم ، در خانهِ شیخ محمد عیسی کودکی دیده به جهان گشود که نامش را محمد نسیم گذاشتند،معصومیت کودکانهِ این تازه وارد هر بینندهِ را بخود جلب میکرد .این کودک همگام با تولد خود دنیای همه را پر ازسرور و شادمانی نمود و ازین به بعد در دامنه کوههای خواجه محمد در کنار رودباران مست سر زمین همیشه بهار جرم نمو کرد ، بالید و بزرگ شد ، آنچنان بزرگی که دیگر هیچ قدرتی نتوانست خوردش نماید.

کسانیکه همیشه بفکر پر کردن جیب ، مردم فریبی و زر اندوزی بوده اند هیچگاهی بفکر مردم نیستند آنها مردم را همیشه به قیمت بسیار ارزان فروخته و باز هم میفروشند. افرادی نیرنگباز و معامله گر، استفاده جو و مردم فروش زمانیکه شکست را احساس کنند دست به تحریک احساسات مردم به اساس روابط ، پیوند ها ، قریه ، زبان ، محله ، قومیت و مسایل منطقوی میزنند اما زمانیکه منافع شخصی شان ایجاب کند همه را به قیمت بسیار ارزان لیلام میکنند، شما این چهره ها ، گماشتگان ، مزدوران و دلالان آنهارا خوب میشناسید دو باره فریب آنها را نخورید.

به مزدوران زور و زر و تزویر ، گماشتگان و نوکران زرخرید و دلقکهای آموخته خواراعتماد نکنید ، در انتخاب تنها به کاندیدا ها نبینید بلکه بیبینید که ریسمان آنها بدست کیست، شاید انها روکش باشند اما اختیار بدست کسی باشد که پول داده و اجیر خریده ، مبادا شمارا باز هم به نرخ بسیار ارزان به سیاست پیشگان نا مرد، مردم فریبان دروغگو و آدم جلابان حریص بفروشند در انتخاب افراد از احساسات نه ، بلکه از تعقل و دورنگری کار بیگیرید. به دلقکها ، مزدوران و گماشتگان زور و زر و تزویر اعتماد نکنید. زیرا پارلمان ها میعادگاهِ نخبگان ،جایگاه آزادگان و فرهیختگانست نه پناهگاهِ مجرمان ، اقامتگاهِ بیکاران، جلوه گاهِ مزدوران و جاهلان.

که این امیر زادهِ ناسپاس ، پاس این احسان را ندانست بدخشان در طول تاریخ سر زمین آزادگان سختکوش و بانی کاخهای بلند فرهنگ و تمدن بوده است .امروز یکبار دیگر زمان ان فرا رسیده است که بدخشان وبدخشانیان باید رسالت تاریخی خویش را در تعین سر نوشت خود و کشور خود آگاهانه ایفا نمایند و با فرستادن نمایندگان نخبه ، رسالتمند ، دانشور و دلسوز یکبار دیگر ثابت سازند که واقعاً مردم با فرهنگ و مدبراند.

این امامزادگان در دو مقطع تاریخی – به هنگام حکومت علویان در طبرستان و طالقان و به هنگام حضور حضرت امام رضا در خراسان – وارد ساوجبلاغ شدند تا با گذر از این منطقه به نواحی یاد شده برسند که به وسیله امویان و عباسیان جان باختند. برخی مورخان، غار حراء را با غار ثور ــ که پیامبر اکرم(ص) هنگام هجرت از مکه به مدینه، به آن پناه بردـ اشتباه کردهاند. اکنون احساس کرد که نیاز بیک فضای دیگری دارد تا جریان آموزش و فراگیری خویش را غنامند تر سازد همان بود که در خرقهِ مبارک لباس طلبه را به تن کرد و مبادی علوم را درین مکان مقدس ، میعاد گاه نخستین خرقهِ مبارک پیامبر بزرگ اسلام(ص) در سر زمین خراسان فرا گرفت.

در آن دوران کاروانهای مختلف برای استراحت و اتراق، از این مکان استفاده میکردند. در مدرسهِ رستاق مدتی عطش سیری نا پذیر خود را تسکین نموده ، ذخیره های علمی خویش را غنامند تر ساخت وازاستادان گرانمایه وعلمای جید رستاق بهره ها برد تا اینکه دیگر چیزی نماند که درانجا نیاموخته باشد، همان بود که دیگر برای اقامت خود درین مکان بهانهِ را سراغ نکرد ، راهِ دیار افسانوی فرخار ، میعادگاه عاشقان و سر زمین جادویی زیبارویان را در پیش گرفت.

در زمانه های کهن در هر سر زمینی که بر سری کسی ظلم میشد یا پادشاهی از حریفان خود شکست میخوردو درین دنیای کلان جایی برای زیستن نمیافت ناگزیر راهِ بدخشان را در پیش میگرفت تا که در این سر زمین میبود در امن بود و مصون.دره های تسخیر نا پذیر پناهش میداد و مردم مسافر پرور کلاهش میداد. از جملهِ امرای ادب پرور و فرمانروایان سخنور بدخشان بود ، بر علاوه اینکه با دادن جوایز و تحایف به شعرا و فضلا و تدویر محافل ادبی و مشاعره ها باعث بالندگی شعر و ادب در بدخشان شده بود خود نیز اشعار آبدار میسرود، این امیر ادب پرور در سال 1268 توسط برادر خود بقتل رسید .

6-بيسماليت: لاکوليتي است که قسمتي از سقف آن بر اثر شکستگي ها به طرف بالا رانده شده است. بدینترتیب مبالغ فوق در دوسیه های دونور ها (کمک کنندگان) ، وزارتخانه ها و امپلیمینتاتورها( مصرف کنندگان) به آدرس بدخشان ثبت شده است ، دانستن اینکه چه مقدار آن تا کنون در راستایی منافع مردم مصرف شده و چه مقدار دیگر مصرف خواهد شد ، امریست مشکل اما بدون شک اگر مسوولین دولتی بدخشان ، مردم بدخشان احساس مسوولیت نموده ابتکار عمل را بدست گیرند میشود از فرو رفتن اینهمه پول که جامعهِ بین المللی و حکومت افغانستان جهت امحای کشت کوکنار به بدخشان تخصیص داده اند بکام مافیای اقتصادی این اژدهای دالر خوار سیری ناپذیرکه متشکل از عدهِ بلند پایگان دولتی ، تعدادی ازکارمندان درونی و بیرونی موسسات و انجوهای خارجی ، شماری از کارکنان خارجی و داخلی دفاتر ملل متحد ، بخشی از کارمندان موسسات کمک دهنده میباشد ، جلو گیری نمود در غیر آن چیزی که عیانست چه حاجت به بیانست.

شما همچنین میتوانید از بیمه مسافرتی قاصدک24 استفاده نمایید و سفرهای خارجی یا داخلی خود را بیمه کنید. برای اولین بار در تاریخ کشور به شما موقع داده شده تا اختیار خود را بدست خود داشته باشید.فراموش نکنید که اختیار رای شما بدست خود تان است هیچ قدرتی نمیتواند آنرا بزور از شما بیگیرد فریب افراد معامله گر ، فرصت طلب ، مردم فروش و آدم جلاب را نخورید به گفته هیچکس عمل نکنید فقط خود تشخیص دهید که چه کسی میتواند نمایندگی شما را به وجه احسن در پارلمان آینده کشور به پیش ببرد. بپاس خاطر مرده های خدا بیامرز ، زنده های دل مرده و دلال های خود فروخته، رای خود را به صندوق باز ماندگان ضعیف ، بی کفایت، گمنام و کم جرئت آنها نریزید زیرا فردا مردگان از گور بر خاسته مشکلات شما را حل نمیکنند و دلالان بدرد شما نمیخورند، فقط کاندیدا ها را بیبینید و در مورد خودشان قضاوت نموده رای بدهید.

امروز به کسانی رای بدهید که فردا دستتان به یخنشان برسد نه اینکه بفرقتان پا گذارند. در همین سر زمین بهار و شگوفه بود که محمد نسیم جوان سراغ گمشدهِ خویش را یافت و علم حال را فرا گرفت ، رگه های نور تمام حدود و ثغور هستیش را در نوردید ، آتشی در خرمنش در افتاد که تا امروز که امروز است همانگونه تابان و فروزنده میدرخشد. • تا به امروز بیش از ۵ هزار کوهنورد قله اورست را فتح کرده اند که در میان این افراد کودک ۱۳ ساله، فرد نابینا و زنی ۷۳ ساله دیده می شوند.

افراد بی تجربه ، گمنام ، کم جرئت و نیم پی را به پارلمان نفرستید.در غیر آن مجبور استید تا در هنگام صحبتها و سخنرانیها، یک سطل آب جهت رفع خشکی دهن و یک توپ تکه برای پاک کردن عرقهایشان تهیه بدارید که این خود یک زحمت بیجا و اضافه خرچیست. کسانی را به نمایندگی خویش انتخاب کنید که سابقه خیانت ، اختلاس ، فریبکاری و معامله گری نداشته ، مسلمان و راستکار باشند دستشان بخون مسلمانان آلوده نبوده پاکنفس، با تقوی و با دیانت باشند از دانش واستعداد کافی برخورداد بوده از اوضاع سیاسی ، اجتماعی ،تاریخی ، اقتصادی وکلتوری کشور، منطقه وجهان آگاهی کامل داشته باشند.فرستادن افراد معامله گر،استفاده جو، منفعت پرست ، حریص، گمنام ، مردم جلاب، کم سواد و کم دانش به پارلمان ، تیشه زدن به ریشه منافع مردم است زیرا چنین افرادی نمیتوانند حساسیت ها و اولویت های موجود را اساساً درک و در مقابل آن بر خورد معقول و منطقی نمایند که اگر قادر برین کار هم باشند، در مقابل منافع ناچیزی شخصی منافع مردم را سودا میکنند که تجارب تلخ گذشته شاهد مدعای ماست.

به گزارش خبر گزاری صداو سیما مرکزلرستان؛ گشتهای مشترک بازرسی و نظارت نوروزی بر بازار و اصناف کوهدشت آغاز شد. از قرآن کریم آغاز کرد و با ندای ملکوتی و آهنگ دلنواز آن ، روح و روان خود را صیقل بخشید.آنگاهیکه آنرا به پایان رساند خلاصه کیدانی و دیگر کتابهای متداولهِ زمانرا فراگرفت. به نوشته پادشاه نامه ستىالنساء خانم به دلیل «کاردانى و شیوا زبانى و شناسایى آداب بندگى و رسوم خانهدارى و آشنایى به فن طب و طرق معالجات» منظور نظر ارجمند بانو بیگم، همسر شاه جهان (۱۰۶۸ -۱۰۳۷ ق) واقع شد و به درجهى مهردارى رسید، و چون با تجوید و قرائت قرآن مجید آشنا بود و از ادبیات فارسى نیز بهره داشت او را معلم دخترش جهان آرابیگم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید