کوه صفه اصفهان و تفریح آخر هفته در کوه صفه و تصاویر آن

بطور کلی سولفاتار عبارت از خروج بخار آب و سولفید هیدروژن ، با دمای 90 تا 300 درجه سانتیگراد است و در تمام مناطق آتشفشانی دیده میشود. کوه اورست بلندترین کوه روی زمین است اما در مقایسه با بلندترین کوه آتشفشانی منظومه شمسی یعنی «المپوس مونز» حرفی برای گفتن ندارد. ساعت ۲۱ به هتل رسیدیم، شام خوردیم و ساعت ۲۲ با خستگی به خواب رفتیم. ساعت ۱۲:۰۰ به وقت محلی است که به بیس کمپ (ارتفاع ۲۲۰۰) می رسیم. • در سال ۲۰۰۵ زوج نپالی اولین ازدواج در اورست به ثبت رساندند. کوهنوردان در سفرهای ابتدایی در دهۀ ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ تلاش کردند از سمت تبت به کوه صعود کنند، اما بعدازاینکه تبت در سال ۱۹۵۰ تحت کنترل چینیها قرار گرفت، دسترسی به این مسیر بسته شد.

مرسوم ترین مسیر صعود از کشور نپال می باشد. کوه اورست با ارتفاع ۸۸۴۸ متر در رشته کوه هیمالیا واقع در منطقه ساگارماتای نپال و تبت در کشور چین قرار دارد که جزء هیجان انگیزترین کوههای جهان برای کوهنوردان حرفهای و مبتدی به شمار میرود این کوه را تاکنون حدود ۲۵۰۰ نفر فتح کردند و جان ۲۳۰ نفر را نیز گرفته است. در واقع برای فتح کوه صفه، لازم است از جادهای شیب دار حرکت کنید تا به قله برسید.

باید در یک استان یا شهرستان فعالیت کرده باشید تا مفهوم عدم احراز صلاحیت را درک کنید. توجه کنید این شرایط برای دولتی ایجاد شده است که بیشترین تعامل را با مجلسی داشته که از نظر سیاسی، همجهت با دولت نیست. بله، البته با توجه به تجربهای که چه در سمت فرمانداری در دهه ۶٠ و چه در جایگاه استانداری دولت اصلاحات داشتم، توصیه میکنم فرمانداران، مسائل را در همان سطح شهرستان حل کنند تا به سطح استان نیاید؛ چون استاندار، شناختی از معتمدین شهرستانها ندارد و کار دفاع از آنها در هیأت سه نفره را دشوار میکند. اشاره به پایینآوردن سطح توقع اصلاحطلبان در معرفی کاندیدا داشتید.

در هر شهرستان مگر چند نفر کاندیدا میشوند؟ در داستان عطار، پرندگان سراسر دنیا، که مشتاق دیدار پادشاه خود هستند، سفر طولانی و پرخطری را آغاز میکنند؛ در طول راه بسیاری از آنان دلسرد میشوند، میترسند یا خسته میشوند. کاهش افراد در این مرحله، بار دیگر احراز یا عدم احراز صلاحیت میشوند. عدم همکاری برخی نمایندگان و کشاندن مداوم وزرا به کمیسیونها، تذکرهای بیدلیل و استیضاحها در کنار روشی که در ماجرای رأیاعتماد بهکار گرفتند، در هیچ دورهای از مجلس سابقه نداشته است. در ماههای گذشته، برخی فعالان سیاسی از مدل مجلس پنجم بهعنوان الگویی برای مجلس دهم و انتخابات آن سخن گفتند.

او که در دوره پنجم از حوزه انتخابیه کوهدشت وارد مجلس شد، ازجمله چهرههای سیاسی اصلاحطلب است که هم با کار هیأتهای اجرائی آشناست و هم تجربیاتی از گفتوگو با هیأتهای نظارت شورای نگهبان دارد. در دورههای چهارم، پنجم و ششم شرایط به همین صورت بود. بهنظر من این انتخاباتها «خودکنترل» نبود، اما در هیأتهای اجرائی و نظارت، افرادی که تقوا و ایمان را رعایت کردند، بر همان مسیر ماندند و سخن به مفهوم بروز تخلف در جریان برگزاری انتخابات نیست بلکه امکان کنترل دو جناح بر یکدیگر در هیأتهای اجرائی و نظارت، مانند دورههای پیش از آن نبود.

این روال در دورههای اول تا چهارم وجود نداشت و در مجلس چهارم و در اوایل دهه ٧٠، نظارت استصوابی شورای نگهبان به شکل قانون درآمد. تقریبا تمامی گرایشهای سیاسی در آن مجلس نماینده داشتند و نفرات اول آنها هم در مجلس حاضر بودند. مجلس دوم نسبت به مجلس اول، بیشتر خود را مدافع انقلاب میدانست و براساس همان شرایط بود که برخی نمایندگان دوره اول این امکان را نیافتند که در دوره دوم نامزد شوند. در دوران پس از پیروزی انقلاب، مجلس اول شکل گرفت آنهم در مقطعی که شرایط کشور کاملا با شرایط امروز متفاوت بود.

ما بعد از علاقه به انقلاب، امام و رهبری، بهدنبال موفقیت دولت یازدهم هستیم. از ملی- مذهبیها تا نهضت آزادی، روحانیون انقلابی و نیروهای توانمند انقلاب، همهوهمه در اولین دوره مجلس، نماینده شدند. پس از اعلام موجودیت مجمع روحانیون و جدایی برخی چهرهها از جامعه روحانیت در سال ۶۵، رقابت سیاسی شکل جدیدی به خود گرفت. برخی دیگر نیز باور دارند که این مکان محل زندگی یک دیو بوده و از او محافظت میکرده است. محل رویش گیاهان داروئی کم یاب و باارزش هستند ؟ کتیبهاي همراه این نقش برجسته نیز دراین محل دیده میشود کـه بـه خط یونانی نگاشته شده و افراد حاضر در نقش برجسته را معرفی میکند.

سید گفت: من هر صبح جمعه آنجا میروم و امام زمان را زیارت میکنم و در آنجا ورقهای مییابم که مسایل مورد نیاز در آن نوشته شده است . کوه نور مشرف بر شمال شهر کرج و واقع در نزدیکی منطقه عظیمیه است. دهکدهایست در دل افغانستان حالیه که در ایام باستانی و در قرون وسطی شهری مهم و مرکز ناحیهٔ بلخ (مطابق باکتریا) و بر رود بلخ که اکنون خشک است واقع بود. طرح این موضوع با واکنشهایی مواجه شد و مخالفان آن، تشکیل هر مجلسی را مطابق با شرایط همان مقطع دانستند و اعلام کردند «مجلس دهم میخواهیم نه مجلس پنجم».

تعبیر عصاره فضائل ملت، واقعا برازنده آن دوره بود و از نظر کیفی، بهترین مجلس پس از انقلاب بوده است. میگن: ما پس از پیمودن تعدادی دره شب رو یه جا خوابیدیم.اما طوری خوابیدیم که سر یکی کنار پای دیگری بود. دولتی با شعار اعتدال و برای حل مشکلات اساسی کشور بر سر کار آمده است. بههرحال اگر جمع ٣٠نفره در مرتبه اول بهطورکامل تأیید نشوند، فرماندار دوبار دیگر باید نفرات جایگزین را معرفی کند و اگر مسئله حل نشود، اختلاف بهکارگروه مرکب از استاندار، رئیس هیأت نظارت استان و مدیرکل دادگستری استان ارجاع میشود. من اعتقاد دارم فقهای شورای نگهبان هیچ موقع نمیخواهند کسی را بیدلیل ردصلاحیت کنند اما پروندههایی که از هیأتهای نظارت استان و شهرستان به آنها میرسد، این اتفاق را رقم میزند.

این را هم به یاد بیاورید که دولتهای نهم و دهم با حمایت کامل این مجالس مواجه بودند اما بیاحترامی به شأن و جایگاه مجلس را در پیش گرفته بود و هیچ دلیلی برای ارائه توضیح به مجلس نمیدید اما فشاری هم از سوی مجلس اصولگرا به دولت احمدینژاد نیامد. فردی روحانی در یاسوج بود که در دورهای نماینده مجلس بود. آقای روحانی نیز در پی همگرایی است و این کار بزرگی است که آغاز کردهاند. بههرحال، بهنظر میرسد شورای نگهبان با توجه به دفاتری که در استانها و شهرستانها دارد، نباید کار سختی در بررسی صلاحیتها داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید